Contact us now
+359 886 001 434

За нас

ЗА КАНТОРАТА

Офисите на Aдвокатско дружество “Димитър Митов и партньори” заемат елегантна сграда в

идеалния център на София, близо до Съдебна Палата. Посетителите се посрещат от любезен

персонал и попадат в изискани зали за срещи. Всичко, което е необходимо, за да бъде

проведен комфортно задълбочен бизнес разговор с всеки от адвокатската група.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:

ПРАВО В БЪЛГАРИЯ, ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВРНА ИРЛАНДИЯ.

Правната ни консултация се занимава предимно със случаи от следните правни области на
българското и международно частно право:

 • Икономическо, Търговско и Данъчно право в Държавите от Европейския съюз, България и
  Обединено кралство Великобритания. Една от основните ни юридически дейности, се
  състои в областта на немското, българското англосаксонско икономическо и търговско
  право и техните допирни точки.
 • Дружествено право в Държавите от Европейския съюз, България и Обединено кралство
  Великобритания. . Една от основните ни юридически дейности се състои в областа на
  Държавите от Европейския съюз и българско фирмено и дружествено право. Ние
  професионално консултираме и предлагаме на нашите клиенти, професионална
  консултация  относно всички правноорганизационни форми на търговска дейност в
  Германия и България и ги представляваме при тяхното учредяване, като сме ориентирани
  изцяло към техните икономическите интереси и изисквания.
 • Данъчно право в Държавите от Европейския съюз, България и Обединено кралство
  Великобритания, адвокат Димитър Миров, предоставя широк кръг от данъчни съвети
  съгласно българското право. Тези съвети обхващат различни аспекти на корпоративния
  данък, ДДС, здравното, социалното осигуряване и подоходния данък. Разбира се, се
  набляга главно на правните аспекти на данъчното облагане, като придобитият опит в
  множество приватизационни сделки, сливания, придобивания и преструктурирания,
  участия чрез различни финансови инструменти в областта на строителството и  развитието
  на проекти е от голяма полза за клиентите. Съчетаването на правните аспекти с данъчните
  съвети е най-доброто средство за взимане на правилно решение от страна на клиента.
  Данъчните адвокати от кантората на адвокатско дружество Димитър Митов и съдружници
  използват богатия си опит при прилагането на договорите за избягване на двойното
  данъчно облагане за намиране на оптимално решение.
 • Търговски марки, защита на марката и лицензиране в страните от Европейския съюз,
  България и Великобритания. Брандингът е по-важен за бизнеса от всякога. Осигуряването
  на защита на вашата марка и търговски марки е от първостепенно значение, те са
  изключително важен актив и могат да бъдат от решаващо значение за добрата воля и
  успеха на вашия бизнес. Законът за интелектуалната собственост може да бъде сложен и
  предприятията често не разбират напълно какво IP имат и как да го защитят. Това е
  мястото, където можем да помогнем. Помогнах на дружества да защитят своите търговски
  марки и друга интелектуална собственост.
 • Трудово право в Държавите от Европейския съюз, България и Обединено кралство
  Великобритания. Ние представляваме и консултираме нашите клиенти във всички аспекти
  на немското и българско трудово право.
 • Банково право в Държавите от Европейския съюз, България и Обединено кралство
  Великобритания. Ние предстваляваме нашите клиенти във всички аспекти на българското
  банково право.
 • Строително право в Държавите от Европейския съюз, България и Обединено кралство
  Великобритания. Ние представляваме и консултираме нашите клиенти – инвеститори и
  предприемачи – във всички аспекти на международно частното и българско строително
  право.
 • Енергийно право в Държавите от Европейския съюз, България и Обединено кралство
  Великобритания. Ние представляваме и консултираме нашите клиенти във всички аспекти
  на българско енергийно право и право на възобновяемите енергийни източници.
 • Недвижимо имущество в Държави от Европейския съюз България и Обединено кралство
  Великобритания. Ние представляваме и консултираме нашите клиенти във всички аспекти
  при закупуването на недвижимо имущество.
 • Събиране на задължения и инкасо в Държавите от Европейския съюз, България и
  Обединено кралство Великобритания.. Ние помагаме на нашите клиенти при събирането
  на техните вземания в Германия и България. Инкасо и управление на задълженията.
 • Конкурентно право и защита от нелоялна конкуренция. Ние консултираме нашите клиенти
  по всички аспекти на конкурентното право. Защита от нелоялна конкуренция.
 • Интернет право и Интелектуална собственост. Ние консултираме нашите клиенти по
  всички въпроси на интернет правото и правото на интелектуалната собственост.
 • Обществени поръчки.Ние предстваляваме нашите клиенти при процедури за обществени
  поръчки и ги консултираме по Закона за обществени поръчки. Ние сме Вашия адвокат в
  областта на обществените поръчки в България. Ние развиваме заедно с Вас най-добрата
  стратегия за всеки проект. Подпомагаме публичните и частните възложители, подлежащи
  на европейското или националното си право, при правно подсигурени концепции на
  обществените поръчки. Ние увеличаваме чрез нашите действия шансовете на участниците
  в търга за получаване на обществената поръчка. Нашите адвокати съпровождат
  възложителите и участниците във всички фази на процедурата по възлагане на
  обществени поръчки.
 • Застрахователно право. Ние консултираме нашите клиенти по всички въпроси на
  застрахователното право и ги представляваме пред застрахователни компании и и
  съдилища.
 • Административно право. Ние консултираме нашите клиенти по всички въпроси на
  административното право и ги представляваме пред административни служби и
  съдилища.
 • Несъстятелност и защита на кредиторите в Държавите от Европейския съюз и България в
  областа на българско и европейско право на несъстоятелност и защита на кредиторите.
 • Ликвидация на търговски дружества в Държавите от Европейския съюз, България и
  Обединено кралство Великобритания. Ние Ви помагаме при прекратяването на дейноста и
  ликвидацията на Вашето търговско дружество в България и Държавите от Европейския
  съюз.
 • Право и изготвяне на договори в Държавите от Европейския съюз, България и Обединено
  кралство Великобритания. За да не се стига до правни спорове между договорни
  партньори, то е задължително всички страни по договора още преди неговото сключване
  да са наясно с всички права и задължения, произтичащи от За да не се стига до правни
  спорове между договорни партньори, то е задължително всички страни по договора още
  преди неговото сключване да са наясно с всички права и задължения, произтичащи от
  него. Това важи  с особена сила при реализирането на международни търговски сделки,
  където поради различия в правните виждания и бизнес порядки лесно може да се стигне
  до спорове при тълкуването на договори.
 • Съдебна защита и принудително изпълнение в Държавите от Европейския съюз, България
  и Обединено кралство Великобритания. Представляваме, своите клиенти пред държавни и
  арбитражни съдилища в Държавите от Европейския съюз и България.
 • Наследствено право в Държавите от Европейския съюз, България и Обединено кралство
  Великобритания, Една от основните дейности на Адвокатската ни практика е в областа на
  българското и международно наследствено право.
 • Наказателно и Данъчно-Наказателно право в Държавите от Европейския съюз, България и
  Обединено кралство Великобритания. Предстаеителство пред административните и
  данъчни органи и пред съдилищата по наказателни дела в държавите от ЕС
 • Развитие на организационните процеси
 • Аутсорсинг на подбора на персонал
 • Съдействие за намиране на нова работа при съкращения (аутплейсмънт)
 • Формулиране на индивидуални схеми за финансиране и кредитиране;
 • дружествен/фирмен анализ;
 • управление и менажиране на дружества в областта на финансите и застраховането,
 • хедхънтинг и управление на офис персонал;
 • разработване на стратегии за развитие на проекти и сфери на финансиране и
  застраховане на предприятия;
 • споразумения с държавни органи за инициативи в горепосочените сфери;
 • съдействие за регистрация на борсови пазари, и по-нататъшни консултации за пазарите;
 • контакти (връзки) с търговски банки, застрахователни компании и финансови
  институции;
 • маркетингов анализ

С удоволствие ще Ви предоставим допълнителна информация по време на лична среща. С нетърпение очакваме да се запознаем.

Aдвокат Димитър Митов,

Председател и Старши партньор, член на Софийска Адвокатска Колегия